Skip to Content

Ontwerpbestemmingsplan Havenkwartier

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari 2012 het ontwerp bestemmingsplan Havenkwartier vastgesteld. In de periode van 2 februari 2012 tot en met 14 maart 2012 ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Het bestemmingsplan is in te zien op de gemeentelijke website: http://www.deventer.nl/bestuur/plannen/bestemmingsplannen/in-procedure/havenkwartier-ontwerpbestemmingsplan-ontwerpbesluit-hogere-grenswaarden-en-ontwerp-geluidbeleid

Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81 en bij het Gemeentelijk informatiecentrum in de Openbare Bibliotheek, Brink 70 te Deventer.

Gedurende de periode van zes weken kan iedereen schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan Havenkwartier kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden toegezonden aan de Gemeenteraad, t.a.v. het team Ruimtelijk Ontwerp en Beheer, Postbus 5000, 7400 GC  Deventer, o.v.v. ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Havenkwartier’. Digitale zienswijken kunnen worden ingediend via: http://www.deventer.nl/loket/product-en-dienstencatalogus/bezwaar-en-beroep. Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Tevens is het mogelijk mondeling zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken bij de heer R. Keim van het team Ruimtelijk Ontwerp en Beheer, telefoon 14 0570.

Gepubliceerd op: 1 februari 2012